Welcome > Trọng tâm > HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP

Enlarge the text size Reduce the text size View:

 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP

Tính hiệu lực của một HTQL Chất lượng, An toàn và Môi trường của bất kỳ một tổ chức nào là một chỉ báo quan trọng về năng lực quản lý sự thay đổi và bảo đảm một tương lai vững bền. Thậm chí một tổ chức có thể bị chao đảo đến lụn bại nếu như một hay nhiều hệ thống quản lý trong tổ chức này không hoạt động đúng mức.

Tổ chức tốt hơn các quá trình trong cơ quan của quý khách.

Chất lượng, Môi trường và Sức khoẻ & An toàn lao động đều được hợp nhất bởi khái niệm RỦI RO. Sử dụng riêng lẻ cả ba hệ thống trong một DN, rõ ràng làm mất thời gian, tốn kém nhiều và không hiệu quả. Bằng cách tích hợp các hệ thống quản lý, quý DN có thể hạn chế sự trùng lập, , sắp xếp lại các mục tiêu và giảm thiểu chi phí. Để có thêm thông tin về chứng nhận một hệ thống tích hợp, tải về tài liệu bên dưới.

 

Giảm thiểu rủi ro, gia tăng hiệu quả

Một HTQL tích hợp (IMS) mô tả nhiều HTQL riêng lẻ trước đây, được tập hợp lại thành một hệ thống duy nhất. Thí dụ, có thể phối hợp chứng nhận ISO 9001 (Chất lượng) với chứng nhận ISO 14001 (Môi trường).Một HTQL được tích hợp khi có ít nhất hai trong ba hệ thống (Chất lượng, Môi trường và ATLĐ & Sức khoẻ nghề nghiệp) được tích hợp với nhau .

 

Dù quý DN đang có hai hay ba hệ thống, AFNOR đều có giải pháp cho quý khách. Chúng tôi kết hợp các cuộc đánh giá hệ thống riêng lẽ thành một cuộc đánh giá dành cho một hệ thống tích hợp và cấp nhiều (2 hoặc 3) chứng chỉ cùng lúc, điều này chẳng những giúp quý khách tiết kiệm thời gian và tiền của, mà còn cho phép quý khách nhận dạng những yếu tố cộng lực và tìm ra giải pháp hệ thống tốt nhất cho nhu cầu đặc trưng của cơ quan mình.

 

Accessibility | Legal information | Liên hệ