Welcome > ISO 9001

Enlarge the text size Reduce the text size View:

 

CHẤT LƯỢNG


ISO 9001

 
Nâng bậc quản lý, thành tích và năng lực cạnh tranh thông qua việc cơ cấu lại tổ chức.
 

Đặc điểm chính

Các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO 9001 chi phối các HTQL Chất lượng trong việc tạo ra sản phẩm và/ hoặc dịch vụ.
Được soạn thảo và xuất bản bởi ISO – Tổ chức quốc tế về Tiêu chuẩn, mà AFNOR là thành viên đại diện cho nước Pháp – ISO 9001 tập hợp các mối quan tâm của một tổ chức chung quanh một đối tượng trung tâm là bên khách hàng.

 

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 dựa trên nền tảng 7 nguyên tắc quản lý căn bản:

 


- Hướng vào khách hàng
- Sự lãnh đạo
- Sự cam kết của mọi người
- Tiếp cận theo quá trình
- Cải tiến
- Ra quyết định khi có đủ bằng chứng
- Quản lý mối quan hệ

 

ISO 9001 giúp các DN tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng, thực hiện các quá trình có hiệu suất cao và lập được một kế hoạch kinh doanh.

 

ISO 9001 chứng minh tính công bằng khi giao việc trong nội bộ của một cơ quan ví dụ như chỉ ra vị thế của cơ quan này trong thị trường tại các đia phương khác nhau, và sự tồn tại hoat động tại nhiều nước khác nhau cũng nói lên tình trạng của cơ quan này ví dụ như công cụ quản lý benchmark (chuẩn so sánh) đối với các tổ chức trên toàn cầu

 

Lợi ích

Trong ngắn hạn, ISO 9001 giúp cho DN:

 

- Cải thiện sự thoả mãn của khách hàng.
- Bảo đảm sản phẩm hay dịch vụ làm ra luôn đáp ứng các yêu cầu về bảo đảm chất lượng.
- Tập hợp đội ngũ, tạo sức mạnh, xoá bỏ chia rẻ.
- Cắt mọi chi phí phát sinh vì không có chất lượng.
- Tạo lợi thế cạnh tranh và tăng năng lực cạnh tranh.

 

Trong trung hạn và dài hạn, doanh nghiệp giữ vững các thành tích của cơ quan nhờ:

 

- có một kế hoach cải tiến quá trình tạo sản phẩm hay dich vụ.
- Nhận dạng và kiểm soát các rủi ro đã nhận biết được.

 

Accessibility | Legal information | Liên hệ