Welcome > Các hoạt động chính > CHUỖI CUNG ỨNG NGÀNH XÂY DỰNG

Enlarge the text size Reduce the text size View:

 

CHUỖI CUNG ỨNG NGÀNH XÂY DỰNG

Tất cả người làm thực tế trong ngành xây dựng dù trực tiếp hay gián tiếp đang dịch chuyển không ngừng để tìm hiểu, chấp nhận và vận dụng các khái niệm như chất lượng, sức khoẻ người lao động và an toàn tại nơi làm việc.
Các dịch vụ của AFNOR đang tiếp sức cho các nhà quản trị trong chuỗi cung ứng ngành xây dựng tập trung vào những bước cụ thể nhằm đạt các mục tiêu quản lý chất lượng và an toàn lao động được đề ra ngày càng cao hơn trong một bối cảnh có nhiều nhu cầu thực tiễn mới đối với nhận thức xã hội.

Muốn có thêm thông tin ?

Ngày nay ngành này phải đối phó với áp lực mới khi tiếp thu tác động môi trường với đặc điểm kinh tế của sản phẩm xây dưng, chẳng những về mặt hệ sinh thái mà cả về việc sử dụng vật tư và nguồn lực cần thiết để thực hiện các dự án xây dựng.

 

Accessibility | Legal information | Liên hệ